جاوید قدیمی

همراه

قلب بیداد زمان

باز هم، باز هم بازهای شکاری میرسند از قلب بیداد زمان من اندوهناک می نگرم می بینم تو را در دور دست پنهان کاش من هم می آمدم نزدیکت کاش…

ادامه مطلب