جاوید قدیمی

هوا

هوای دیدن تو

هر چه گویم کذب محض است اگر از دیدن تو بیزارم گاه گاهی به هوای لب خندان تو می گریم (بیشتر…)

ادامه مطلب

هوا ابری که می شود

هوا ابری که می شود پنجره ی اتاقم نقره ای می شود آن را هم دوست دارم نمی خواهم هوا آلوده شود آخر پنجره ام مدال برنز می گیرد!

ادامه مطلب

چون به او پیوسته شدیم، یک به یک خواهیم رسید

هوا به سردی می گراید؛ اما دل های ما باید از گرمی روشنایی بخش ِ چون او متبلور شود. خود را به او که هر چیز و هر آنچه که…

ادامه مطلب