جاوید قدیمی

وصال

کنج غربت

... ما از این کنج غربت در گنج قربت تو منتظریم منتظریم منتظر وصال ... اللهم عجل لولیک الفرج

ادامه مطلب

همه عالم به کنار

همـــــه هســـــــــتی ام، ز تو نا پیداست همه عالم به کنارند و تو کناری دیگر وانگهی آنان بگویند تو نیستی من بگویم، هستی کلمات ذهنم، توصیف وجودت را ندارند من…

ادامه مطلب