جاوید قدیمی

وقت

گاهی وقتا

گاهی وقتا باید صبر ایوب داشت گاهی وقتا باید جنگید گاهی وقتا باید حرف دل را زد هیچ شد و ظرفی نو شد برا پر شدن از نداشته ها

ادامه مطلب