جاوید قدیمی

پاکیزه

ره دوست

ما در ره دوست کشته شدیم حال آنکه خودش گفت بلکه زندتر شدید باری اگر از لطف تو لبریز شوم یا نشوم آهی نیست ... از اوییم و به او…

ادامه مطلب