جاوید قدیمی

چرخ و فلک

مَهتاک خیال

در امتداد خیالات من دُور چرخ و فلک ثانیه ها چه غبار آلود است مَهتاک خیال من

ادامه مطلب