جاوید قدیمی

چشمه

مرغ حق

همچو مرغ حق گوییم حق همچو پروانه دور شمع جوییم حق غافل اینکه حق همینجاست پیش دو چشم پریشانمان

ادامه مطلب

چشمه عشق

عیدمان عید نیست در هنگامه ی واپسین ها در چشمه ی عشق دیدن نور عید است

ادامه مطلب

لغزشگاه خیال

صدای قطرات آب می آید، از چشمه ای ابری که به حالم می گرید وا پس نهادم از این روزگار می خواهم پاهایم را استوار بر روی لغزشگاه خیال بردارم…

ادامه مطلب