جاوید قدیمی

کارشناسی

شوق لیسانس

می گویم که من فعلا لیسانس نگرفتم! فوق لیسانسم که ندارم … اما … شوق لیسانس دیگری دارم!

ادامه مطلب