جاوید قدیمی

کار

آخر همه چیز

هر چه داشتم، هر چه نداشتم هر کاری کردم، هر تصمیمی گرفتم آخر همه چیز به هرزگی گذشت …

ادامه مطلب