جاوید قدیمی

کبود

کبود بی کران

ستاره ها ثانیه ها را می شکافند در دل کبود بی کران

ادامه مطلب