جاوید قدیمی

کل

می ستایمت از کل وجود

خنده ای از سر لطف به شوق خاطره ای در کف رود می ستایمت از کل وجود تنها برای تو ای خدا

ادامه مطلب