جاوید قدیمی

یخ

وجود بی غبار آلود

یاد ایامی که در این خرمگه راز گذشت دل در تلاطم بیداد ها شکست انگار همین دیروز بامدادن بود که در اندیشه ی تو سوزی از آه وجودم یخ زد…

ادامه مطلب