جاوید قدیمی

یک به یک

چون به او پیوسته شدیم، یک به یک خواهیم رسید

هوا به سردی می گراید؛ اما دل های ما باید از گرمی روشنایی بخش ِ چون او متبلور شود. خود را به او که هر چیز و هر آنچه که…

ادامه مطلب