جاوید قدیمی

یک سالگی

یکسالگی جیک مبارک

روزها از پی هم گذشتند و اینک یک سال است که از سر آغاز با هم بودن می گذرد؛ تلخ یا شیرین هر چه بود به نیکی گذشت.

ادامه مطلب