جاوید قدیمی

brushes

درخت زندگی

زندگی باید کرد

نمی دانم از دبیرستانم بنویسم یا از دانشگاهم … به یاد جمله ی هر چه می خواهد دل تنگت بگو می افتم … آن گاه است که به یاد خاطرات…

ادامه مطلب