جاوید قدیمی

habit

عادت

باید عادت کرد به بودن باید عادت کرد به نبودن باید عادت کرد به رفتن ها باید عادت کرد به … باید عادت کرد به عادت ها

ادامه مطلب