جاوید قدیمی

Rain

نور سیاه

بالهایم توان دیدن باد را ندارند دل شکسته طوفان های سهمگین نور هستم من در این جا زیر نور سیاه می خواهم بارش قطرات مهتاب را ببینم من منتظرم، منتظر…

ادامه مطلب