زیر چتر آسمان
تنها می شود تو را دید و گریست
ابر هم که نباشد سو سوی ستاره ها گواه دل تاریک من هست