جاوید قدیمی

بهانه

بهانه عاشقی

آقا تو را بخاطر خودت دوست دارم مشکلات بهانه ان باز آی که دل های ما را جلا دهی چشم های به انتظار نشسته و خشکمان را سیراب سازی

ادامه مطلب

بغض بهانه گیر

دلگیرم دل گیرم از این سکوت از این بهانه گم کرده ام سکوت خورشید را گم کرده ام بهانه ی بودن را باید تمام کنم این شب تاریک غبار آلود…

ادامه مطلب