جاوید قدیمی

بی گاه

سر سرای خیالات

رنگ عشقم هم، گاه و بی گاه به جان جهد بی تاب زمان خواهد راند. این همان جاست که رنگ ها در پی گهواره ی کوچک زمان می گریند. بودم…

ادامه مطلب