جاوید قدیمی

حیاط

گمگشته ی راه

سوزی در پایم آهی در جانم من باید از این ره به کناری بروم من باید از این جا به سرای بروم این جا به سلامت ننشسته ام باید که…

ادامه مطلب