جاوید قدیمی

ساخت

بهای عاشقی

نمی دانستم که بهای عاشقی این قدر سخت است گاه بی تاب روزهای عاشقانه ام می شوم گاه بی تاب حرف هایم می شوم اینک اما بی تاب سرآغاز جدیدم…

ادامه مطلب