جاوید قدیمی

شیشه

بی تابی دل

کسی از جنس بلور شیشه عمر مرا بشکست و رفت لبی از اوج غرور افکند و رفت من ماندم و این همه بی تابی دل اشکم از دیده بی خوابم…

ادامه مطلب