جاوید قدیمی

پشیمانی

تلألوی پشیمانی

کلماتم بر روی زمین می ریزند می نگرم به کاشی های کف اتاق و چه تلألوی ! می دانم واپسین لحظات است روحم مرا به شرمی از آه فرا می…

ادامه مطلب