جاوید قدیمی

جاوید

سرای بی تو

ستاره ای می چینم به یاد تو می بویم... نسیمی از افق.. نوازش تو را بخاطرم می آورد کز این سکوت دلتنگ به یاد قلب همیشه روشنت همه دمی به…

ادامه مطلب

ای ماه من

ای ماه من ماه دل من جزر و مد دل من هستی زمن داده ای بیا و بار دیگر وجودم را از بودنت سیراب کن!

ادامه مطلب

آقا بیا

زمین خیس شده است از نم اشک های روزانه ما آقا بیا و مرحم چشم های به انتظار نشسته مان شو بیا و سکوت ابرهای بهم فشرده انتظار را بشکن…

ادامه مطلب